Leszek Wesołowski

RYSUNKI

XI 1997

 

 


Foto ©1997 Leszek Wesołowski

 

Obraz rysy występujący w tworzywie fotograficznym jako zjawisko niepożądane posiada również swoją "poetykę wizualną". Poprzez mechaniczną ingerencję w emulsję fotograficzną zostaje odsłonięta materialność warstwy będącej nośnikiem kopiowanego obrazu. Trójwymiarowość materiału negatywowego zostaje wydatnie podkreślona w przypadku postrzępienia lub rozwarstwienia emulsji. Obraz negatywowy, pełniący rolę etapu pośredniego w procesie fotograficznym, funkcjonuje wyłącznie w przestrzeni ograniczonej zaczernieniem ziaren srebra.

Natomiast w obrazach Leszka Wesołowskiego pojawia się dodatkowy wymiar, którego odkrycie i wyartykułowanie jest punktem wyjścia jego twórczości zawartej w ramach cyklu "Rysunki". Podstawą pracy artysty jest perfekcyjnie wykonana, czysta fotografia. W przypadku tych prac jest to oszczędny w formie wizerunek lewej dłoni autora ukazujący z olbrzymią precyzją, w najdrobniejszych szczegółach, całą sieć linii papilarnych. Ale rzeczywistość służąca jako pretekst jest obojętna, natomiast istotna staje się materialność fotograficzna wyrażona środkami ekspresji westonowskiej. Powyższa metoda prowadzi do wytworzenia monumentalnych form posiadających znaczny potencjał interpretacyjny. Okazuje się, że przy odpowiednim zagęszczeniu i grubości obraz zarysowań i uszkodzeń zmienia charakter wizerunku dłoni (np. uszkodzenie emulsji w miejscu obrazu opuszków palców wywołuje okaleczenia dłoni). Stosując różne grubości i położenie kreski artysta uzyskuje najróżnorodniejsze efekty deformując, nadając zupełnie inny charakter, wprowadzając nowe bryły, czy też uciekając w zupełnie odmienną realność.

Jednak Leszka Wesołowskiego nie interesuje warstwa narracyjna poszczególnych obrazów, powstająca przez tego typu działanie. Najważniejszą wartością jest idea, natomiast uzyskane efekty są przykładami ilustrującymi przeróżne możliwości tkwiące w powyższej koncepcji. Rysunek, który uczestniczy w budowaniu warstwy formalnej schodzi na dalszy plan, pełni swoją rolę tylko na poziomie technologii, przy pomocy której zostaje wykonany. To, co zaproponował Leszek Wesołowski, świadczy o doskonałym wyczuciu zasięgu możliwości fotografii. Tytuł "Rysunki" został nadany przez autora w sposób przewrotny, ze względu na zapożyczenie prostego języka rysunku. Nie jest to przenikanie laserunkowe czy nałożenie kryjące tych dwóch technologii, lecz zbudowanie nowej przestrzeni wizualnej zadziwiającej i zaskakującej możliwościami wędrówek mentalnych i interpretacji. Okazuje się, że strefy graniczne koegzystencji fotografii i rysunku posiadają olbrzymie możliwości kreacyjne. Szczególnie zwraca uwagę lekkość i warsztatowa biegłość, z jaką Wesołowski dokonuje tej syntezy odkrywając jednocześnie nowe przestrzenie percepcji wizualnej.

Piotr Chojnacki

 


Foto ©1997 Leszek Wesołowski

 

The scratch, although it is an unwanted phenomenon in photography, possesses also its own "visual poetics". Due to mechanical intrusion into photographic emulsion we can reveal the materiality of the layer which is the carrier of the copied image. The three-dimensionality of the negative, on the other hand, is heavily stressed if the emulsion is either frayed or stratified. The negative image, performing the function of a transitional stage in the process of photography, plays its role only within the space limited by the blackened grains of silver.

But in the pictures by Leszek Wesołowski we have to do with an additional dimension, the discovery and articulation of which is the starting point of his work as exemplified in the series entitled simply "Drawings". The foundation of these works is a perfectly developed, immaculate photograph - in this instance it is a formally ascetic image of the author's left hand, showing in great detail and with great precision the whole net of dermatoglyphics. But the reality serving as a pretext is neutral - what becomes significant, however, is the photographic materiality, described by westonian means of expression. This method leads to the creation of monumental forms possessing great potential of interpretation. It turns out that if we play with density and thickness, the image of scratches and damages changes the nature of the image of the hand (for example damaging the emulsion where the fingertips are depicted suggests that the hand has been injured). Changing the thickness and the stroke of the scratches the artist achieves various results, deforming the picture, giving it a completely new character, introducing new geometrical figures or escaping into an altogether different reality.

But Leszek Wesołowski is not interested in the narrative layer of his pictures which comes into being due to such manipulations. The highest value for him is an idea, while the results achieved are examples illustrating various possibilities created by this concept. A drawing which takes part in the building of the formal layer is pushed to the background and plays its role only on the level of technology used to create it. What Leszek Wesołowski has suggested shows that he has perfectly calculated the limits to the potential that photography offers. The title, "Drawings", is used by the author in a deceitful manner because all he does is borrow the simplicity of the language of drawings. It is not scumbling or the overlapping of these two techniques, one used over the other, but the building of a new extraordinary visual space which surprises us by the possibilities of mental and interpretative excursions it offers. It turns out that the borders of coexistence of drawing and photography possess immense creative potential. And the most interesting thing about it is the lightness and skill with which Wesołowski conducts this synthesis, revealing at the same time new spaces of visual perception.

Piotr Chojnacki
Translated by Maciej Świerkocki

 


Leszek Wesołowski

Wystawy indywidualne / individual exibitions:
"Rysunki" - Galeria "Foto-Medium-Art.", Wrocław 1993
"Rysunki" - Galeria "Korytarz", Jelenia Góra 1993
"Pusta Galeria" - Galeria "Pusta", Katowice 1994

Wystawy zbiorowe / Collective exhibitions:
"Odkrywanie ukrytych wymiarów"
- Museet for Fotokunst, Odense 1993
"Vrais Reves" - Gallery, Lyon 1995

 

 

Copyright ©1997 Galeria FF ŁDK, Leszek Wesołowski, Piotr Chojnacki