Józef Robakowski

Kąty Energetyczne.
Energetic Angles.

1975 - 1996
TRZY KĄTY - 1975

 

Prace z cyklu "kąty energetyczne" są wyrazem fascynacji problemem istnienia KĄTÓW jako swego rodzaju geometrii intuicyjnej. Ten wyimaginowany przez umysł człowieka MODEL stał się od wielu lat głównym motywem mojej aktywności artystycznej. Zastanawiam się, na ile "geometria" mająca przecież jedynie w swej intencji cele praktyczne może funkcjonować w sztuce? Aby ten problem stał się istotny postanowiłem powołać KĄTY jako energetyczny znak kulturowy w formie osobistego fetyszu. Mam intuicję, że dysponując trzema kątami uda mi się w dowolny sposób narzucić je na tzw. RZECZYWISTOŚĆ, ale też na moją motoryczność biologiczną. Dzięki takiemu zabiegowi pragnę spowodować coś w rodzaju napięcia energetycznego. To NAPIĘCIE ma być sensem tej absurdalnej pracy, czyli sposobem nadania własnej artykulacji niezależnie istniejącej już ode mnie materii.Stara Galeria, BWA - Lublin - 1985

 

The works in The Energetic Angles series are the expression of my fascination about the existence of ANGLES in the form of intuitive geometry. This imaginary MODEL, created in the human mind, has been the primary driving force of my artistic activity tor many years. I contemplate on how geometry, whose aims can solely be practical in its inten- tions, can function in art. I decided to create the ANGLE as an energetic cultural sign in a form of a personal fetish, in order to highlight this problem. I feel that having three angles at my disposal, I wi2 be able to project them, in any form, onto so-ca2ed REALIN, and also onto my biological mechanism. With this encounter I intend to generate a sense of electrical tension. The essence of this absurd work is TENSION, i.e. this articulation of the material that has already become independent of me.Płótno, akryl, metal.

 


 

OBRAZY INICJALNE (KONSTRUKCJE MOCY ENERGETYCZNYCH)

Swego czasu genialny Kazimierz Malewicz swym "czarnym kwadratem na białym tle" uwolnił nas od typowego dzieła plastycznego! Jego OBRAZ ("wykres energii świata bezprzedmiotowego") reprezentuje prawie już powszechnie przyjęty model twórczego kosmosu, stając się ekranem wrażeń i myśli dla współczesnego człowieka. Ta jego "kosmiczna czeluść" rozczytywana jest do tej pory przez wielu wybitnych twórców z zamiarem ponownego "zaczarowania" obrazu. Niewątpliwie wszyscy odczuwamy konieczność powołania swego rodzaju "ciszy plastycznej" - aby zacząć od zera budowanie nowych ikon reprezentujących TEN czas. Mnie się wydaje, że ma to być OBRAZ INICJALNY z zakodowaną w nim własną potencjalnością intelektualno-zmysłową. W praktyce może to być ideogram wszelkiego typu, aby jednak zawierał w sobie to potencjalne dobitne przekonanie, że jest wotywnym ekranem energii interaktywnej absorbującym i emitującym nasze wyobrażenia i odczucia.


 

 

Initiatory pictures /constructions of empowering acts

With his "a black square against the white background", Kazimierz Malewicz has in a single stroke of genius libera- ted us trom a typĄcal work of.visual art! His PICTURE ('a graph of the energy of an objectless world') represents what can be a nearly co mmonly adopted model of a creative universe. As such, it becomes a screen reflecting impressions and thoughts of the contemporary human being. This 'cosmic chasm' of his is a subject of constant deciphering by many an outstanding artist whose purpose is a new 'enchanting' of the picture. Undeniably, we a2 feel a need for some kind of 'visual silence' to be evoked so that we could start from scratch to build new icons to represent THIS time. As I see it, it should be an INITIATORY PICTURE with its own encoded inte2ectual and sensual potential. In practice, it can be an ideograph of any type, yet it must encompass a potential and strong conviction that it is a votive screen of interactive energy which absorbs and emits our ideas and impressions.

Józef RobakowskiVIDEO, FILM, MASZYNA - 1992

 


Józef Robakowski
wystawy w Galerii FF / exhibitions in FF Gallery

indywidualne / individual:

Zwykli Niemcy - 1987
Magia Zwierciadła - 1981
Impulsy Foto - Świata -1997

zbiorowe / collective:
KONSTELAJA - Łódź 1993, Berlin 1994
KONSTELACJA 2 - Monachium, Landshut 1995.


Informacja biograficzna i więcej fotografii.
Biografical information and more photography.Zobacz też / Look also:
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
FOTOTAPETA

 

 

Copyright ©1998 Galeria FF ŁDK, Józef Robakowski