ldk
 
[Bogdan Konopka - Baśń polska]
 
Wystawa w ramach 20-tego Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi, zorganizowana we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce oraz Alliance Française.
An accompanying exhibition of the 20th International Festival of Photography in Łódź, organised in cooperation with the French Institute in Poland and Alliance Française.
 
fotografia
 
fotografia
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Jelenia Góra, 1983-88;
International Street Theatre Festival, Jelenia Góra, 1983-88
 
fotografia
Kliczków 1986
 
fotografia
Wrocław 2012
 
Światło i mrok.
Retrospektywy Bogdana Konopki część pierwsza – Baśń Polska
Light and darkness.
Bogdan Konopka's retrospectives, part one – Baśń Polska/Polish Fairy Tale

Prezentowana w Galerii Imaginarium ŁDK wystawa „Baśń Polska” jest częścią, zaplanowanej na kilka odsłon, retrospektywnej prezentacji twórczości Bogdana Konopki, zmarłego przed dwoma laty artysty fotografa, który pod koniec lat 80., idąc za głosem serca, wyjechał do Francji. Wciąż jednak do Polski wracał, a prezentowane na wystawie prace są jego autorskim wyborem do wydanego we Francji w 2018 roku, jak się okazało ostatniego albumu artysty, zawierającego jego osobistą opowieść o Polsce, zarówno sprzed emigracji, jak i widzianą już z dystansu wędrowca, zamieszkałego na stałe gdzie indziej. Fotografie z lat 70. i 80. dziś już oderwane od kontekstu relacjonowania bieżących wydarzeń i późniejsze, które na wydarzeniach się nie skupiają, oglądane razem, bez chronologicznej konsekwencji, tworzą niezwykle interesujący wizualny esej, w którym to, co prywatne, miesza się i łączy z doświadczeniami pokoleniowymi i historią, która na wszystkich i wszystkim odciska swój ślad z czułą uwagą obserwowany i opisywany fotografiami Bogdana Konopki.

The exhibition “Baśń Polska/Polish Fairy Tale” presented by ŁDK Imaginarium Gallery is a part of a retrospective presentation of the creative work of Bogdan Konopka, a photographer who passed away two years ago. In the late 1980s, following his heart, Konopka left for France. However, he kept coming back to Poland, and the works presented at the exhibition are his own selection for his – as it turned out – last photo album, published in France in 2018. The book is artist's personal story about Poland, both from before emigration and as seen from the distance of a wanderer, who settled elsewhere. Photographs from the 1970s and 1980s, today already detached from the context of reporting current events, and later ones, which do not focus on events as such, when viewed together, without chronological consistency, make up an extremely interesting visual essay in which what is private intertwines and combines with the generational experience and history, which leaves its mark on everyone and everything, a mark which, with truly tender attention, is observed and described in Bogdan Konopka's photographs.
 
fotografia
Sulistrowiczki 2016
 
fotografia
Wrocław 2016
 
fotografia
Przemyśl 1983; Wrocław 1983; Wrocław 1983; Wrocław 1987; Wrocław 1984; Wrocław, lata 80-te
 
fotografia
Magura Małastowska 2008
 
fotografia
Jugów 2014
 
fotografia
Pyzdry 1998; Chełmsko 1999
 
fotografia
z cyklu Baśń polska
 
Bogdan Konopka
Urodził się w 1953 roku.
Do 1988 roku mieszkał i pracował we Wrocławiu.
Już pod koniec lat 70. i w latach 80. był w polskiej fotografii znaczącą postacią, współtwórcą ruchu „fotografii elementarnej”, reporterem dokumentującym działalność „Solidarności” i aktywnym uczestnikiem i dokumentalistą życia kulturalnego środowisk wrocławskich.
W 1988 wyemigrował do Francji gdzie ostatecznie ukształtował swój rozpoznawalny i przynoszący powszechne uznanie styl fotografowania.
Główny nurt jego twórczości stanowiły osobiste dokumentacje kultury materialnej przede wszystkim Francji oraz Polski do której corocznie wracał, jak i innych krajów europejskich a także m.in Chin i Kanady.
Był stypendystą m.in francuskiego Ministerstwa Kultury, laureatem wielu znaczących nagród (m.in Grand Prix de la Ville de Vevey), kuratorem wystaw, krytykiem, wykładowcą fotografii.
Opublikował kilkanaście albumów autorskich.
Zmarł 19 maja 2019 roku w Paryżu.

Bogdan Konopka
was born in 1953.
Until 1988, he lived and worked in Wrocław.
Already in the late 1970s and in the 1980s, he was a significant figure in Polish photography. Konopka was a co-creator of the “elementary photography” movement, a reporter of the activities of “Solidarity” and an active participant and documentalist of the cultural life of Wrocław.
In 1988, he emigrated to France, where he finally shaped his widely recognised photography style. The main stream of his work consisted of personal documentations of material culture, especially that of France, and Poland, where he kept coming back every year, as well as of other European countries and also China and Canada.
He was granted a scholarship of the French Ministry of Culture, among others. Moreover, Konopka won numerous significant awards, including the Grand Prix de la Ville de Vevey. He also worked as curator of exhibitions, an art critic and a photography teacher.
He published more than a dozen original photo albums.
Bogdan Konopka died on 19 May 2019 in Paris.
 
Copyright ©2021 Galeria FF ŁDK i Autorzy