ldk
 
[Jacek Kołodziejski - Freckle/s]
 
Autorzy / Authors:
Adriana Misiek, Aleksandra Anzorge, Jan Mikołajek, Monika Kamińska, Monika Lelonek, Marta Grochowska, Ida Kwaśnica, Karolina Płanik, Adam Skórzewski, Daniel Kusak, Agata Szuba
 
fotografia
fotografia
fotografia
 
Adam Skórzewski Rzeka - Moja rodzina #1 #2 #3
 
fotografia
 
Adriana Misiek Rozważania powszednie
 
fotografia
 
Aleksandra Anzorge Trzy gracje
 
fotografia
 
Jan Mikołajek Relacje
 
fotografia
 
Karolina Płanik Autoafirmacja
 
fotografia
 
Monika Kamińska Przebudzenie
 
fotografia
 
Marta Grochowska Pomnik
 
Prezentowane na wystawie prace wprost lub pośrednio odnoszą się do tego, co zwykło się odnosić do ducha, duchowości rozumianej jako ponadracjonalny stan doświadczenia istoty istnienia czy też rzeczywistości postrzeganej jako antyteza lub wartość opozycyjna wobec porządku materialnego. Plastyczne ujęcie i rozwiązanie tej kwestii manifestuje się w sposób możliwie adekwatny dla realizacji idei przyjętych przez artystów. Przykładami tych postaw są realizacje Marty Grochowskiej i Adama Skórzewskiego; choć wypływające z różnych motywacji wprost odnoszą się do rzeczywistości eschatologicznej. Unicestwianie, a więc i świadome umieranie to performance Moniki Kamińskiej, która w symboliczny sposób odziera swoje duchowe upodmiotowienie z materialności wizerunku. Ida Kwaśnica dokonuje w trakcie niemal czteroletniego spektaklu mistyfikacji swojej osoby w mediach społecznościowych, która to mistyfikacja jest w istocie bolesnym odwróceniem humanistycznego porządku prymatu ducha nad materią (w finale projektu powierzchowność materialnych sensów zostaje skompromitowana, a duch i sztuka odzyskują należną pozycję w świecie wartości). Wewnętrzny spór, jaki toczy ze sobą miłość altruistyczna z egoizmem i brakiem afirmacji (ale także autoafirmacji) to idea podjęta przez Karolinę Planik i Jana Mikołajka. Quasi religijne autoportrety Adriany Misiek, stylistycznie wprost odnoszące się do obrazowania świętych z przynależnymi im rekwizytami w zamyśle odnoszą widza do rzeczywistości, która skrywa się za przedstawieniami - te zaś kontestują materialny status fizyczności osoby ludzkiej. Do kwestii wyborów natury moralnej odnosi się również Aleksandra Anzorge. Daniel Kusak przez obraz materialności gestu ciała wskazuje na miłość jako zasadę istnienia. Monika Lelonek zaprasza odbiorcę swojego dzieła do uzmysłowienia sobie rzeczywistości wewnętrznej, która świat materii czyni cennym.

The works presented at the exhibition directly or indirectly refer to what is commonly referred to the spirit, spirituality understood as the above-rational state of experience of the essence of existence or reality perceived as the antithesis or opposition to the material order. The artistic approach and solution to this issue is manifested in a manner that is adequate to the implementation of the ideas adopted by the artists. Examples of these attitudes are the works of Marta Grochowska and Adam Skórzewski; although they flow from various motivations, they directly refer to the eschatological reality. Annihilation, and therefore conscious dying, is the performance of Monika Kamińska, who symbolically deprives her spiritual empowerment from the materiality of the image. Ida Kwasnica during the almost four-year spectacle of mystifying her person in social media, which is in fact a painful reversal of the humanistic order of the primacy of spirit over matter (in the final of the project the exterior of material senses is discredited, and spirit and art regain their rightful position in the world of values). The inner controversy between altruistic love and egoism and the lack of affirmation (but also self-affirmation) is an idea taken by Karolina Planik and Jan Mikołajek. Quasi-religious self-portraits of Adriana Misiek, stylistically directly referring to the imaging of saints with the props they belong to, refer the viewer to the reality that hides behind the performances - and these contest the material status of the physicality of the human person. Aleksandra Anzorge also refers to the issue of moral nature. Daniel Kusak, through the image of the materiality of the body gesture, indicates love as the principle of existence. Monika Lelonek invites the recipient of his work to illustrate the internal reality that makes the world of matter valuable.
 
 
Copyright ©2018 Galeria FF ŁDK i Autorzy