Galeria FF
 
 
F
12
Wystawa realizacji studentów
Pracowni Fotografii Intermedialnej
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Exhibition presents works by students
of the Intermedia Photographic Workshop
at the Academy of Art in Poznań.
4-25 IV 2003
 
 
fotografia
Michał Jakubowicz
Każdy ma cień, fotografia prasowa, wydruki;
Everyone Has a Shadow, press photograph, print-outs;
50×22 cm, 2003
 
 
fotografia
Paweł Fiszer
Gratis, seria kart pocztowych;
Free of Charge, series of postcards;
15×10 cm, 2003
 
 
fotografia
Paweł Bownik
Traktat o sztucznym świetle, fotografia otworkowa;
Treatise on Artficial Light, pinhole photograph;
120×80 cm, 2003
 
 
fotografia
Jacek Kołodziejski
Jej i Jego, fotografia cyfrowa;
His and Hers, digital photograph;
160×160 cm, 2003
 
 
Anna
Łoskiewicz-Zakrzewska

Modne plamy,
technika własna;
Fashionable Spots,
authorial technique;
2003
fotografia
 
 
fotografia
Anita Lipiec
Eleousa,
fotografia barwna;
colour photograph;
72×94 cm,
2003
 
 
fotografia
Ewa Kulesza
A-kumulacja;
instalacja, installation, video, 2002
 
 
fotografia
Anna Schmidt
Klisze przechowuje się...,
fotografie c-b na kliszach graficznych, żywica epoksydowa;
Plates Are Preserved...,
b&w photographs on graphic plates, epoxideous resin;
40×50×6 cm, 2003
 
 
fotografia
Łukasz Smudziński
Wrażenie, obiekty, technika własna;
Impression, objects, authorial technique; 2003
 
 
fotografia
Edyta Wypierowska
Ulotność zdarzeń - haiku, polaroid, pleksi;
Transitoriness of Events - Haiku, polaroids, plexi;
44×50 cm, 2003
 
 
fotografia
Anna Mirgos
x x x
fotografia c-b; b&w photograph; 18×13 cm, 2003
 
 
fotografia
Katarzyna Majak
T.B.T.
fotografia c-b i barwna, video, dźwięk;
b&w and colour photograph, video, sound; 2003
 
 
Hybryda, to według klasycznej definicji "mieszaniec powstały ze skrzyżowania rodziców należących do różnych odmian lub gatunków". Być może należałoby jeszcze dodać - koniecznym wymogiem rozpoznania hybrydy są normy odniesienia.
      Dzisiaj zamiast hybryda, zgodnie z duchem czasu powiedzie-libyśmy: mutacja. Układy hybrydowe cenią sobie inżynierowie, transgeniczna (czytaj - hybrydalna) żywność budzi niepokój, ale wydaje się, że nie zauważamy, że żyjemy w samym sercu hybrydalnej rzeczywistości, a normy odniesienia i rozpoznania wartości przenoszą się coraz dalej poza horyzont codziennych doświadczeń.
      To rozpoznanie czy też brak rozpoznania wartości, łamanie tabu i zakazów odnosi się głównie do sfery informacyjno-komunikacyjnej i do coraz bardziej ekspansywnego języka obrazów i trudno uniknąć, a twórcy "nie wolno" unikać refleksji nad "sprzężeniem zwrotnym" pomiędzy językiem i wartościami codzienności, językiem i wartościami sztuki a językiem mediów, czasami nazywanych "projektem trzeciej rzeczywistości". Między innymi dlatego, że wydaje się powszechnie akceptowanym faktem, iż obrazy i niesiona przez nie informacja, nigdy dotychczas w znanej nam historii, nie były tak "plastyczne", tak łatwe do uzyskania, manipulacji, konsumpcji i dewaluacji a stwier-dzenie, że "obraz wart jest tysiąca słów" jest dla nowych pokoleń archeologiczną ciekawostką, faktem, któremu może nawet warto się przyjrzeć i zastanowić, ale i tak wynik rozważań jest oczywisty.

      Nie ma żadnych przeszkód aby używać obrazów. Tak jak używa się liter i słów. Jak używa się innych materiałów "podstawowych" w celu zbudowania nowej jakości. I żadnej iluzji jako samoistnego celu.To jest oś i główne przesłanie w prowadzo-nej przeze mnie Pracowni Fotografii Intermedialnej w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

      F-12 to liczba wybranych do prezentacji postaw i kierunków poszukiwań dwanaściorga młodych twórców. Większość studiuje w poznańskiej Akademii fotografię w trybie zaocznym i stacjonar-nym lub jest, jak Anita Lipiec, Anna Schmidt i Edyta Wypierowska, dyplomantkami z 2003 roku. Prezentowane na wystawie prace można podzielić na wypowiedzi poetyckie w bardziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jak i na prace posiadające bardziej aktywny charakter współczesnego języka sztuki, choć tym bardziej "tradycyjnym" nie można, moim zdaniem, zarzucić archaiczności języka, a o charakterze aktywnym nie da się kategorycznie stwierdzić, że jest pozbawiony poezji. Są to indywidualne i nie-skrępowane pozamerytorycznymi wartościami wypowiedzi na zaproponowane przeze mnie tematy - hasła, choć w tej prezentacji, w przeważającej większości, dostosowane do możliwości prezentacyjnych galerii, tak, aby nic nie straciły ze swojej energii i oryginalności.
Krzysztof J. Baranowski, kwiecień 2003
 
 
 
 
 
A hybrid, according to a classical definition, is "a product of crossbreeding, the offspring of individuals of different species". Perhaps one should add that the necessary conditions of recognizing a hybrid are norms of reference.
      Nowadays, in concord with the spirit of the times, instead of "hybrid" we would say: mutation. Hybrid systems are valued by engineers; transgenic (i.e. - hybrid) food products cause anxiety, but apparently we do not see that we are living in the very heart of hybrid reality, and that the norms of reference and recognition of values are carried further and further away beyond the horizon of our daily experience.
      This recognition - or the inability to recognize - the violation of various taboos and bans has mainly to do with the sphere of information and communication, as well as with the more and more expansive language of images - so that it is hard to avoid, and the artist "is not allowed to" avoid, reflection on the "feedback" between language and everyday values, language and artistic values and the language of the media, sometimes called "the project of the third reality". It seems a universally accepted fact, among others, that images and the information they carry have never before in our history been so "plastic", so easy to obtain, manipulate, consume and devaluate, and that the notion of "a picture which is worth A thousand words" is for new generations but an archeological curiosity - a fact which may be worth examining and reflecting upon, although the result of such reflections is quite obvious.

      However, there are no reasons why we should not use images. Like letters and words are used. Like other "elementary" materials are used in order to construct new values. And no illusion is an aim in itself. Such is the axis and the main message of the Intermedia Photographic Workshop which I manage at the Academy of Fine Arts in Poznań.

      F-12 represents the number of explorative approaches and attitudes of twelve young artists, selected for this presentation. Most of them study photography at the Academy in Poznań on extra-mural basis or, like Anita Lipiec, Anna Schmidt and Edyta Wypierowska, they are graduates of 2003. The works presented at the exhibition may be divided into poetic achievements in the more traditional sense of the word, and works of more active character in terms of contemporary artistic language - even though, in my opinion, one cannot accuse those more "traditional" works of being archaic as far as language goes, while of those more "active" one cannot really say that they are devoid of poetry. They are individual comments, free of any insubstantial values, on the subjects/motifs I proposed, although most of them have been adapted to the exhibition conditions of the Gallery so that they would not lose anything of their energy and originality.
Krzysztof J. Baranowski, kwiecień 2003